Obchodní podmínky

PLATNÉ PODMÍNKY AUTOŠKOLY NOBE PRO VÝUKU A VÝCVIK OD 1.1.2016 (.PDF)

1           Úvodní ustanovení

1.1        Poskytovatel

Patrik Nosek se sídlem Emanuela Podgorného 154/13, 700 30 Ostrava,
IČ: 76294374

(dále jen „Poskytovatel“).

1.2        Objednatel

Objednatelem se rozumí každá osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, které spočívají ve výcviku Objednatele jako žadatele o řidičské oprávnění nebo zdokonalování jeho řidičských schopností, pro které již má platné řidičské oprávnění

(dále jen „Služba“).

1.3        Obecná ustanovení

1.3.1     Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

1.3.2     Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Ve smlouvě o poskytování služeb lze sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek, přičemž taková ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3.3     Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé před účinností takových změn či doplnění.

1.3.4     Právní vztahy Poskytovatele a Objednatele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3.5     Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu v plném rozsahu a v souladu s požadavky stanovenými zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Poskytovatel se současně zavazuje vést výuku dle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách a smlouvě o poskytování služeb.

 

2           Podmínky poskytování služby

2.1.1     Vyučovací hodina trvá 45 minut.

2.1.2     Kurz se považuje za zahájený dnem první jízdy praktického výcviku.

2.1.3     Před první jízdou praktického výcviku musí Objednatel absolvovat výuku teorie, pro jejíž úspěšné absolvování je nutné složit čtyři zkušební testy z teorie ve vzdělávacím softwaru dle pokynu Poskytovatele s minimálním hodnocením 43 bodů. Objednatel testy skládá v softwaru, který má od Poskytovatele k dispozici, nebo při vyučovací hodině teorie dle pokynů Poskytovatele.

2.1.4     Před zahájením teoretické výuky je Objednatel povinen předat Poskytovateli vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem Objednatele.

2.1.5     Rozpis výuky teorie nalezne Objednatel buď na internetových stránkách Poskytovatele nebo jej na žádost obdrží od přiděleného lektora.

2.1.6     Poskytovatel při první vyučovací hodině teorie předá Objednateli přihlašovací údaje do vzdělávacího softwaru, který slouží Objednateli k individuálnímu studiu teorie. V tomto software také Objednatel skládá zkušební testy ve smyslu čl. 2 odst. 2.1.3 Obchodních podmínek.

2.1.7     Objednatel je povinen si vést osobní záznam hodin teoretické výuky, kterých se účastnil. Objednatel je současně povinen svou účast na vyučovací hodině teoretické výuky potvrdit podpisem do třídní knihy.

2.1.8     Přidělený učitel praktického výcviku, čeká na domluveném místě pro zahájení předmětné jízdy s Objednatelem vždy max. 20 min.

2.1.9     Objednatel může zrušit jízdu praktického výcviku do 18:00 dne předcházejícího dnu, ve kterém má jízda praktického výcviku probíhat.

2.1.10   Před první jízdou praktického výcviku obdrží Objednatel od Poskytovatele průkaz žadatele. Objednatel je povinen mít průkaz žadatele při všech jízdách praktického výcviku a výuce zdravotní přípravy.

2.1.11   Objednatel předloží lektorovi teorie nebo učiteli praktického výcviku průkaz žadatele vždy na konci jízdy praktického výcviku nebo jiné výuky, a to za účelem zaznamenání absolvované výuky. Objednatel nesmí po ukončení jízdy nechat průkaz žadatele učiteli praktického výcviku.

2.1.12   Po poslední jízdě praktického výcviku předá Objednatel svůj průkaz žadatele učiteli praktického výcviku, podepíše zápis o ukončení výuky a domluví si termín závěrečné zkoušky. Toto je možné uskutečnit pouze v případě, že má Objednatel splněny všechny své finanční závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb.

2.1.13   Učitel praktického výcviku může z důvodu neznalosti práv a povinností vyplývajících ze zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Objednatelem, přerušit praktický výcvik do doby, kdy Objednatel nenabude znalosti požadované pro úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie.

2.1.14   Poskytovatel se zavazuje umožnit ukončení sjednaného kurzu v časovém limitu uvedeném u daného typu kurzu na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud se Objednatel nedostaví na jakoukoliv domluvenou jízdu či jízdu včas v souladu s čl. 2 odst. 2.1.9 Obchodních podmínek zruší, tak se Poskytovatelem garantovaný časový limit ukončení kurzu o přiměřenou dobu prodlužuje.

2.1.15   Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit před závěrečnou zkouškou 300 Kč za provedení závěrečné zkoušky z praktické jízdy, a to nad rámec odměny za Službu. Před každou z opakovaných závěrečných zkoušek z praktické jízdy uhradí Objednatel Poskytovateli vždy 300 Kč za její provedení, a to nad rámec odměny za Službu.

2.1.16   Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit před opakovanou závěrečnou zkouškou z pravidel silničního provozu (teorie) vždy 250 Kč za provedení závěrečné zkoušky, a to nad rámec odměny za Službu.

 

3           Platební podmínky

3.1.1     Výše a datum splatnosti odměny za výcvik je stanovena ve smlouvě o poskytnutí služby.

 

4           Ostatní

4.1.1     Objednatel má právo uplatnit u Poskytovatele reklamaci plnění Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu.

4.1.2     Reklamaci plnění Poskytovatele lze uplatnit poštou, emailem na adresu kancelar@nobe.cz nebo prostřednictvím telefonu +420 604 889 752.

4.1.3     Poskytovatel rozhodne o reklamaci do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud bude dle Poskytovatele reklamace oprávněná, tak vhodně nahradí Objednateli újmu vzniklou vadným poskytnutím Služby, a to především náhradním plněním.

4.1.4     Objednatel má právo na změnu učitele praktického výcviku na základě jeho žádosti, a to v případě, že je tento požadavek oprávněný. Oprávněnost žádosti o změnu učitele praktického výcviku posuzuje Poskytovatel.

4.1.5    V případě předčasného ukončení kurzu dohodou Poskytovatele a Objednatele, vrátí Poskytovatel poměrnou část odměny za výcvik. Pro výpočet vracené poměrné části odměny za výcvik se od odměny odečte administrativní poplatek ve výši 3.500 Kč, přičemž zbylá odměna je rozdělena na 43 částí, z nichž každá část odpovídá jedné absolvované hodině výcviku. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli tuto poměrnou část odměny do 14 dnů od uzavření dohody o ukončení kurzu.

 

5           Ochrana osobních údajů

5.1        Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je.

5.2        Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: (jméno a příjmení, adresa bydliště, elektronická adresa, telefonní číslo). Dále Objednatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služby.

5.3        Osobní údaje Objednatele je Poskytovatel oprávněn použít také ke tvorbě databáze obsahující tyto údaje. Poskytovatel je oprávněn vzniklou databázi poskytnout jiným subjektům. Pokud si Objednatel nepřeje, aby Poskytovatel jeho osobní údaje takto použil, pak může Poskytovatele na emailové adrese autoskola@nobe.cz informovat o tom, že s takovým zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí.

5.4        Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.

5.5        Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

5.6        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to buď automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

6           Závěrečná ustanovení

6.1        Pokud vztah založený smlouvou o poskytnutí služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem.

 

V Ostravě dne 1.1. 2017

 

Patrik Nosek

Emanuela Podgorného 154/13,

700 30 Ostrava,

IČ: 76294374